Menu

 

Obec Geča
GEČA
rozšírené vyhľadávanie

Úloha samosprávy

 Verejná správa funguje na Slovensku na troch stupňoch – obec, kraj a štát, a v oddelenom modeli dvoch zložiek - štátna správa a územná samospráva.


  Samospráva obce

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takého úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

3. Obec pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony, súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, dočasne ponechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet,
c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, najmä vydáva záväzné stanoviská k začatiu investičnej a podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb v obci s investičným alebo podnikateľským zámerom, zaujíma stanoviská k využitiu miestnych zdrojov, k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov obce,
e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecných cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych kultúrnych pamiatok a stavieb,
f) zabezpečuje verejno-prospešné služby a to odvoz komunálneho odpadu a čistenie obce, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu,
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vzdelanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce,
i) obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
j) vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby a zariadenia,
l) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
m) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
n)zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
o)plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
r) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

5. Obec spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.
Obec má dvojakú pôsobnosť - tzv. samostatnú a tzv. prenesenú.
Samostatná pôsobnosť obce - výkon záležitostí zabezpečuje obec, a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Výkon samosprávnych funkcií obcí patrí do samostatnej pôsobnosti a je výrazom decentralizácie verejnej správy (nositeľom správy je iný subjekt než štát).
Do tejto skupiny možno zaradiť záležitosti a úkony, ktorý sa dotýkajú predovšetkým života obyvateľov obce (v súlade so zákonmi a ústavou).
Pri prenesenej pôsobnosti ide o výkon záležitostí verejnej správy, ktoré sú na obec prenesené (zo štátu) jednotlivými právnymi predpismi. Plnenie úloh v rámci tejto prenesenej pôsobnosti znamená dekoncentráciu štátnej správy (ide o tzv. nepriamy výkon štátnej správy).

  V rámci pôsobnosti obce rozlišujeme úlohy samosprávy na:

* fakultatívne (dobrovoľné) úlohy - je na vôli obce, či bude alebo nebude určité záležitosti vykonávať a zabezpečovať (napr. obec môže rozhodnúť, ktoré miestne dane bude vyberať, môže tiež rozhodnúť o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí...)
* obligatórne (povinné) úlohy - plnenie týchto úloh má záväzný charakter a pri splnení zákonných podmienok je obec povinná tieto úlohy plniť (obec rozhoduje len o tom, akým spôsobom ich splní). Do tejto oblasti patrí napr. povinnosť obce vykonávať výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií.

  Základným dokumentom obce je Štatút obce. Ten upravuje postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce.

Starosta obce

  je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstaviteľ obce.

  Starostu obce volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a §1 zák. číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí). Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce.

  Funkcia starostu je monokratická. Starosta je členom obecného zastupiteľstva, ale nie je volený zastupiteľstvom obce. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona. Vzhľadom na dôležitosť funkcie starostu zákon upravuje možnú kolíziu záujmov starostu v rámci organizácie a chodu samosprávy.

  Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou:

* poslanca obecného zastupiteľstva,
* zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
* štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
* predsedu samosprávneho kraja,
* vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
* ďalších funkcií podľa osobitného zákona.


Starosta

* zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
* vykonáva obecnú správu,
* zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám,
* rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

  Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.

  Pri konštituovaní funkcie starostu obce zákon kladie dôraz na skutočnosť, že starosta vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje obecné zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia obce priamo v miestnom referende. Ústavou Slovenskej republiky ani zákonom o obecnom zriadení nie je rozčlenená pôsobnosť obce medzi starostu a obecné zastupiteľstvo.

  Funkčné obdobie starostu sa skončí zvolením a zložením sľubu nového starostu. Mandát starostu môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v §13 a) zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku mandátu starostu. Okrem iných dôvodov starosta stráca svoj mandát, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone.

 

Obecné zastupiteľstvo

  Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

  Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

* starostu,
* zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
* štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
* ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

  Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. 
Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

  Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Natur Pack-prepojenie na webovú stránku firmy:

https://www.naturpack.sk/na-stiahnutie/dokumenty-obce/

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok

Meniny má Ferdinand, Neander, Ferdinanda