Obec Geča
GEČA
rozšírené vyhľadávanie

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

v súlade s ustanovením čl. 13 a 14 Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR)

 

Prevádzkovateľ: Obec Geča, Kostolná 382/8, 044 10 Geča

Aké druhy osobných údajov získavame a na aké účely?

Informácie a osobné údaje získavame primárne na účely riadenia našej činnosti a vzťahov s Vami – občanmi, zamestnancami, dodávateľmi a pod. Informácie môžeme získavať aj na účely naplnenia legislatívnych požiadaviek, zmluvných požiadaviek, ako aj v záujme vyriešenia právnych a/alebo obchodných záležitostí alebo sporov.

Údaje sa vo všeobecnosti získavajú priamo od Vás ako jednotlivca prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako je internetová stránka, formuláre a e-maily alebo prostredníctvom osobných a telefonických rozhovorov s Vami, prípadne inými spôsobmi komunikácie. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V niektorých prípadoch získavame Vaše osobné údaje od tretej strany napr. Vášho zamestnávateľa, zmluvného partnera, rodinného príslušníka, zákonného zástupcu alebo sťažovateľa, prípadne žiadateľa. Jedná sa najmä o kontaktné a identifikačné údaje ako sú meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email a pod. Získanie osobných údajov prebieha buď v súlade s čl. 14 ods. 5 písm. c) Nariadenia na základe právnych predpisov; o plnení zákonných povinností alebo spracúvaní osobných údajov vo verejnom záujme ste informovaní v prílohe tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov. Vo výnimočných prípadoch, ak sa na také získanie osobných údajov nebudú vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 nariadenia, vás budeme o získaní osobných údajov informovať osobitne, v súlade s podmienkami spracúvania. Vo výnimočných prípadoch, ak sa na také získanie osobných údajov nebudú vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 nariadenia, vás budeme o získaní osobných údajov informovať osobitne, v súlade s podmienkami spracúvania.

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností, vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Najčastejšie sa jedná o Vaše kontaktné údaje ako meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, prípadne iné identifikačné údaje.

V prílohe sú prehľadne a zrozumiteľne uvedené všetky účely a informácie v súlade s Nariadením a Zákonom.

Ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi?

Zaručujeme Vám bezpečnosť nakladania s Vašimi osobnými údajmi a informáciami, zamedzenie neoprávnenému prístupu k nim a ich neoprávnenému poskytnutiu a máme zavedené materiálne, technické a organizačné postupy na zabezpečenie ich ochrany. Všetky poskytnuté údaje sú uložené v zabezpečenom a primeranom systéme alebo archíve, ktorý zodpovedá obchodným a spracovateľským potrebám. Údaje sú uložené v elektronickej alebo papierovej podobe, pričom v každom prípade boli zavedené záruky za účelom ochrany osobných údajov a informácií pred stratou, zneužitím alebo neoprávneným prístupom.

Niektoré z Vašich údajov môžu byť prenesené alebo spracúvané našimi dodávateľmi, napr. dodávateľmi informačných technológií, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene. Svojich dodávateľov sme si starostlivo vybrali a uzatvorili s nimi príslušné zmluvy o spracúvaní osobných údajov, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Lehoty uchovávania jednotlivých dokumentov súvisiacich s plnením zákonných povinností prevádzkovateľa sú uvedené v registratúrnom pláne a pri jednotlivých účeloch spracúvania.

Aké sú Vaše práva týkajúce sa Vašich osobných údajov?

Máte právo zvoliť si, aké informácie nám poskytnete, ak sa však rozhodnete neposkytnúť osobné údaje alebo informácie, ktoré požadujeme, nebudeme Vám môcť poskytnúť požadované služby.

Máte právo na prístup - na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Máte právo na opravu nesprávnych informácií. Snažíme sa uchovávať len také informácie a údaje, ktoré sú presné, aktuálne a relevantné. Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú nesprávne, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom dostupných kanálov, aby sme urobili príslušné kroky na nápravu.

Máte právo žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov alebo požadovať obmedzenie spracúvania, avšak výlučne v prípadoch, v ktorých to pripúšťajú všeobecne záväzné právne predpisy.

V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na Obecnom úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V prípade, že sa rozhodnete uplatniť si niektoré z vyššie uvedených práv či už písomne alebo elektronicky, môžeme vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti. Ak ide o žiadosť, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme odmietnuť konať na základe tejto vašej žiadosti, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Na vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak ste podali žiadosť elektronicky, informácie sa vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob.

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť:

Mail: zodpovednaosoba@ppprotect.sk

Korešpondenčná adresa: PP Protect s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Informácia pre monitorované subjekty

Informácia pre účastníkov verejného obstarávania, dodávateľov a zmluvných partnerov

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie

Informácia pre zamestnancov

Informácia pri výkone samosprávy

Informácia pri realizovaní výchovno vzdelávacej činnosti škôlky

Informácia pre účastníkov verejného obstarávania, dodávateľov a zmluvných partnerov MŠ

Informácia pre uchádzačov o zamestnanie MŠ

 

 

Voľby do NR SR 2020

Voľby

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

CD pokrstili pod názvom "A na našim brešku pri koscele"

Kalendár zvozu odpadu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilná aplikácia

logoGoogle playApp store

Sviatok

Meniny má Igor, Ezechiel, Ivar, Ivor, Radomil, Igora, Radomila

Obecný rozhlas

obecný rozhlas